SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG NINH

CỔNG THÔNG TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Tải ứng dụng trên điện thoại

Quy định mới về điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường
  Quy định mới về điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường

(TN&MT) – Tôi được biết, để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường, mức độ nghiêm trọng của mỗi vụ việc gây ô nhiễm môi trường các cơ quan chức năng phải tiến hành hoạt động quan trắc môi trường. Nhưng tôi không hiểu cụ thể hoạt động quan trắc môi gồm những hoạt động gì? Cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện quan trắc môi trường. Và để được lấy mẫu nước, đất… tại các nơi ô nhiễm thì đơn vị quan trắc phải đáp ứng các yêu cầu gì?

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường tư vấn như sau

Theo Nghị định số 127/2014/NĐ-CPquy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường:  Hoạt động quan trắc môi trường bao gồm hoạt động quan trắc tại hiện trường và hoạt động phân tích môi trường.

Trong đó, hoạt động quan trắc tại hiện trường bao gồm các hoạt động lấy mẫu, đo, thử nghiệm và phân tích các thông số ngay tại hiện trường hoặc bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu về để phân tích các thông số tại phòng thí nghiệm.

Còn hoạt động phân tích môi trường bao gồm các hoạt động xử lý mẫu và phân tích các thông số trong phòng thí nghiệm.

Tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường bao gồm: Doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp; Các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ thành lập theo Luật Khoa học và công nghệ; Tổ chức sự nghiệp môi trường được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại hiện trường

Các hoạt động như lấy mẫu đất, nước ô nhiễm tại hiện trường và tiến hành phân tích các thông số như bạn hỏi chính là hoạt động quan trắc môi trường tại hiện trường.  Điều 8 số 127/2014/NĐ-CP và Điều 3  Nghị định  136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã quy định cụ thể về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại hiện trường như sau:

Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.

Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động quan trắc hiện trường theo quy định sau đây:

- Người đứng đầu của tổ chức phải có trình độ từ đại học trở lên;

- Có đủ số lượng người thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường theo các thành phần môi trường và thông số quan trắc đề nghị chứng nhận;

- Phải có người trực tiếp phụ trách đội quan trắc tại hiện trường có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về môi trường, hóa học, sinh học, lâm nghiệp, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất và có tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường;

- Người thực hiện quan trắc tại hiện trường tối thiểu phải có trình độ sơ cấp tương ứng với ngạch quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường. Trong đó, số người có trình độ sơ cấp chiếm không quá 30% đội ngũ người thực hiện quan trắc tại hiện trường.

Có đủ điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường theo quy định sau đây:

- Có các trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện việc lấy mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm, phân tích mẫu tại hiện trường các thông số quan trắc môi trường của các thành phần môi trường đề nghị chứng nhận bảo đảm độ chính xác và theo đúng phương pháp do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định;

- Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của nhà sản xuất;

- Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị lấy mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm, phân tích mẫu tại hiện trường;

- Có trụ sở làm việc và đủ diện tích đặc thù để bảo đảm chất lượng công tác quan trắc tại hiện trường;

- Có trụ sở làm việc và đủ diện tích đặc thù để bảo đảm chất lượng công tác quan trắc tại hiện trường và quản lý số liệu, kết quả quan trắc.