SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG NINH

CỔNG THÔNG TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Tải ứng dụng trên điện thoại

Xây dựng, thực hiện các chương trình quan trắc và cơ sở dữ liệu môi trường
Xây dựng, thực hiện các chương trình quan trắc và cơ sở dữ liệu môi trường

Bên cạnh đó, Tổng cục cũng đã phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; theo dõi và đánh giá hoạt động quan trắc của các Trung tâm, trạm quan trắc môi trường trên phạm vi cả nước; tiếp tục duy trì 09 chương trình quan trắc môi trường tại các lưu vực sông, nước mặt; 03 chương trình quan trắc môi trường tại các vùng kinh tế trọng điểm; 02 chương trình quan trắc tác động (Bao gồm: Quan trắc môi trường nước lưu vực sông Cầu; Nhuệ - Đáy; Mã; Hồng - Thái Bình, Đà; Cả La; sông Trà Khúc; Hệ thống sông Đồng Nai; nước mặt vùng Tây Nam Bộ; Vu Gia-Thu Bồn; Quan trắc môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm kinh tế trọng điểm Phía Bắc, kinh tế trọng điểm Miền Trung, kinh tế trọng điểm Phía Nam; Quan trắc tác động của hoạt động khai thác và vận chuyển bauxite tại khu vực Tây Nguyên; Quan trắc tác động của hoạt động thủy điện tại khu vực Tây Nguyên). Tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân 4 tỉnh miền Trung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án "Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường 04 tỉnh miền Trung".

  Tổ chức công bố Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016 với chủ đề “Môi trường đô thị”; đồng thời hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường.

Bên cạnh đó, đã duy trì, vận hành tốt hệ thống thông tin của mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia; tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu về các nội dung: bảo vệ môi trường làng nghề; hồ sơ sức khỏe môi trường; cơ sở dữ liệu của 03 lưu vực sông Cầu, Nhuệ - Đáy, Đồng Nai; lưu trữ hồ sơ, chia sẻ và trao đổi thông tin, dữ liệu về kết quả kiểm tra, thanh tra môi trường; cơ sở dữ liệu hồ sơ thẩm định và đánh giá tác động môi trường; hệ thống thông tin quản lý chất thải nguy hại; cơ sở dữ liệu quốc gia về đa dạng sinh học. Hướng dẫn, kiểm tra, lưu trữ, quản lý tư liệu môi trường. Duy trì hạ tầng thông tin dữ liệu môi trường; quản lý, tích hợp cơ sở dữ liệu môi trường. Thực hiện Chương trình giám sát lớp phủ rừng và nước mặt khu vực thủy điện Lai Châu bằng công nghệ viễn thám và GIS. Xây dựng hệ thống, cơ chế trao đổi thông tin hai chiều giữa người dân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý qua truyền thông đa phương tiện.