SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG NINH

CỔNG THÔNG TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Tải ứng dụng trên điện thoại

52 cơ sở hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước thải
52 cơ sở hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước thải

Theo quy định, trên địa bàn tỉnh có 110 cơ sở thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước thải (theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ, gồm: khu công nghiệp, cơ sở nằm trong khu công nghiệp nhưng được miễn trừ đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung; cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, có quy mô xả thải từ 500m3/ngày đêm; cơ sở xử lý chất thải nguy hại, xử lý chất thải rắn tập trung…).

Để tiếp tục giám sát chặt các nguồn xả thải, trong năm 2020, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên - môi trường tiến hành thống kê và cập nhật các nguồn nước thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trên địa bàn. Phối hợp với Bộ Tài nguyên - môi trường xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải trên phạm vi cả nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Lê Văn